Huân chân tay bị teo nhỏ từ bé, tặng xong còn gạ đua 1 đoạn nữa.