Chưa có khả năng làm những điều lớn lao nên chỉ làm những việc nhỏ.