Mình thấy chú bị mù, được người hàng xóm dẫn ra đây ngồi đánh đàn.